Integritetspolicy – Wisehouse och CLS elektronikservice AB

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina
personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande
dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din
integritet.
Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi
använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta
tillvara dina rättigheter.

Vi är personuppgiftsansvariga
CLS Elektronikservice AB med organisationsnummer 556616-6707 och adress Södra Långgatan
22 169 59 Solna ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig. CLS elektronikservice AB
är därför personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster och produkter,
dvs. endast för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig som kund.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig – och varför?

Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. Det innebär att vi inte
samlar in fler personuppgifter än nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra avtal med dig. För
att kunna ingå samt fullgöra avtal med dig behöver vi information om förnamn, efternamn, epostadress, adress och andra kontaktuppgifter till dig. Vi får inte tillgång dina personuppgifter på
annat sätt än genom ditt tillhandahållande av uppgifterna till oss.
Om du inte har givit oss ditt samtycke använder vi inte dina personuppgifter för
marknadsföringsändamål.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och
administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och
annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att
skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag
eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.
Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller
underleverantörer, men endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i
förhållande till dig som kund. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.
När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra
organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva,
fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.
Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för
marknadsföringsändamål.

Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra våra tjänster eller
leverera våra produkter till dig, dvs. när vi ingår eller fullgör avtal med dig. I den mån vi behandlar
ytterligare uppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke eller säkerställa att behandlingen är
tillåten med stöd av annan rättslig grund.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifter om dig som kund under den tid som avtalet med dig gäller och under en
skälig tid därefter. Det innebär i de allra flesta fall att vi inte sparar dina personuppgifter under
längre tid än ett år från och med avtalets upphörande, men under vissa förutsättningar kan vi
behålla dina uppgifter under en längre tid än så. Det gäller exempelvis när det krävs enligt lag
eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk.

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att
när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna
som beskrivs nedan når du oss enklast på info@clselektronik.com
Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att
du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet
på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.

Tillgång till personuppgifter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett
sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättelse och radering
Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver
uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få
dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du
begär att få dina personuppgifter raderade.

Dataportabilitet
Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt,
skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de
personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke
eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig.

Begränsning av behandling
Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina
uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för
vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar
behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar
Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av
allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar
inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan
därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.

Rätt att inge klagomål
Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina
personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens
hemsida www.Integritetsskyddsmyndigheten.se.

Kontakt

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till info@clselektronik.com eller genom att
ringa oss på telefonnummer 08-730 00 40 om du vill veta mer om hur vi behandlar dina
personuppgifter. Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida www.clselektronik.com